Újra Dolgozzunk Együtt »
Hatékonyságvizsgálat – távoktatás

„Újra Dolgozzunk Együtt”

1. Bevezetés

A távoktatás mint módszer minden olyan ismeretanyag átadására alkalmas, mely nem igényel műhelyben történő közvetlen és hosszú időtartamú gyakorlatot. A tanuló a nap és a hét bármely szakában tanulhat, és ha problémája van, konzultálhat a segítő tanárral. Ő azonban hagyományos értelemben nem tanít, csak rávezet a megoldásra, ösztönöz, biztat, esetleg helyesbíti a tévedéseket. Ez az oktatási forma tehát feltételezi a tanuló nagyfokú önállóságát és a tanulás iránti erős motivációt.

A távoktatás alapvető jellemzője, hogy a tanárt egy speciális módon megírt tankönyv vagy oktató szoftver helyettesíti. Ezt természetesen kiegészíthetik az email és a web lehetőségeit kiaknázó online kommunikációs csatornák.

Éppen ezért a távoktatás módszere elsősorban a felnőttoktatásban, a posztgraduális programokban, szakmai továbbképzésben alkalmazható.

Az e-learning rendkívül sok pozitívummal ruházható fel: rugalmas, elérhetősége könnyebb, kényelmes, a felhasználók bármikor saját időbeosztásuk szerint barátkozhatnak a tananyaggal, nincsenek időhöz és térhez kötve, úgy mint a hagyományos formáknál. Költséghatékonyság jellemzi, hiszen az egyszeri webes költség kiváltja az állandó úti- és szállásköltségeket, s kevesebb hasznos munkaidő is esik ki.

A képzők részéről könnyen frissíthető, mindig naprakész lehet a tananyag. Az oktatás személyre szabott, megfelelő tartalmi és technikai háttérrel, illetve előkészítés után lehetővé válik az, hogy mindenki a neki leginkább megfelelő anyagot kapja, a neki megfelelő formában és mennyiségben. Felmérések szerint ennek eredményeként a tanulási ciklus akár 70-80%-al is felgyorsítható.

Az e-learning tökéletes megoldás a szervezetek kidolgozott módszerének mind terjesztésére, mind pedig továbbfejlesztésére.

A program előkészítése

Az Újra Dolgozom Programok Országos Szövetsége (ÚDOSZ) a távoktatás előnyei miatt választotta a továbbképzés ezen technikáját. A projekt célja az OFA támogatással a MÁV ÚJ Esély Alapítvány és az ÚDOSZ által működtetett MÁV Új Esély projekt megvalósításában közreműködő szakemberek együttműködési készségének javítása, munkaerő-piaci ismereteinek felelevenítése, a csoportos leépítésben érintett munkanélküliek részére nyújtott szolgáltatások fejlesztése.
A projekt célcsoportja az ÚDOSZ tagszervezeteinek vezetői, tanácsadói.

2.1. Lebonyolító: ÚDOSZ

Az Újra Dolgozom Programok Országos Szövetsége 2003-ban alakult Szolnokon, ami lehetővé tette a közös munkaerő-piaci programok megvalósítását, a tagszervezetek szorosabb együttműködését. Az ÚDOSZ 12 tagszervezetből áll. A vezetését az elnökség végzi, tagjai: elnök, elnökhelyettes és titkár. A szövetség célja, a tagszervezetekkel közösen tervezett és megvalósított projekteken keresztül az együttműködés erősítése. Továbbá a rendszeres szakmai tapasztalatcsere és a tagszervezeti munkatársak fejlesztése segítségével az érdekérvényesítés helyi szintű megvalósítása, a jó gyakorlatok átadása, a tapasztalatcsere biztosítása.

2.2. Lebonyolító: Regionális Érdekvédelem Alapítvány (RÉV Alapítvány)

A Regionális Érdekvédelem Alapítvány (RÉV Alapítvány) 1992-ben alakult közhasznú alapítvány. Fő célja: a munkanélküliek és a munkanélküliség által veszélyeztetettek részére olyan képzési feltételek biztosítása, amelyek által javíthatók az érintettek munkaerő-piaci esélyei. Alternatív munkaerő-piaci mentális és szociális szolgáltatások nyújtása a tartós munkanélküliek, kiemelten romák, hajléktalanok, halmozottan hátrányos helyzetű emberek számára, krízisintervenció, mentori felkészítés, munkaközvetítés és utógondozás formájában.
Feladatai közé tartozik a megyében élő munkanélküliek segítése, szociális gondozása, képzése, átképzése, munkához juttatása, mely kiegészül egyes kulturális jellegű feladatok felvállalásával is.

3. Tananyagok

A cél az ÚDOSZ – tagszervezetek munkatársainak – elsősorban tanácsadóinak – továbbképzése, ismereteinek elmélyítése volt.
Az e-learning képzésen négy tananyag elsajátítására volt lehetőség: Az outplacement és a csoportos létszámleépítés , Alapismeretek az Európai Unióról, A munkaerő-piaci szolgáltatások, Non-profit ismeretek
A tananyagok kidolgozásánál elsődleges szempontként olyan átfogó ismereteket kívántunk nyújtani, amelyek megkönnyítik a tanácsadók munkáját és segítenek eligazodni a fenti témakörökben.

3.1. Az outplacement és a csoportos létszámleépítés

A tananyagot MÁV ÚJ Esély Alapítvány munkatársa, Táncsics Judit készítette az ÚDOSZ felkérésére. Az outplacement egy olyan humánpolitikai eszköz, melynek célja, hogy minimálisra csökkentse az elbocsátás pszichológiai, szociális, jogi következményeit mind a munkaadó, mind a munkavállaló részéről és segítse az elbocsátott alkalmazottat, hogy minél hamarabb új állást találjon. A létszámcsökkentést ugyan nem a HR-es munkatársak hajtják végre, feladataik azonban jelentősek. Ezt alátámasztandó a vállalat menedzsmentjének olyan megoldásokat kell alkalmaznia a létszámcsökkentés során, amelyek nem vezetnek feltétlenül az értékes emberek elvesztéséhez, sőt növelik a szervezet működési hatékonyságát, erősíthetik, de legalább nem rontják a szervezet és a vezetők közti bizalmat.

3.2. Alapismeretek az Európai Unióról

A tananyagot az ÚJ Esély Egyesület munkatársa, Kiss Erzsébet készítette az ÚDOSZ felkérésére.
A tananyag célja az Európai Unió szervezeteinek, működésének ismertetése. Bemutatja az EU intézményrendszerét, a jelképeit, a regionális politikáját és jellemzőit. Külön hangsúlyt kapott az EU támogatások forrásai Magyarországon (NFT II., ÚMFT általános jellemzői), ezen belül pedig az ágazati illetve regionális programok részletes ismertetése.

A munkaerő-piaci szolgáltatások

A tananyagot az EM Csoport Kht. munkatársa, Dr. Nagy Miklós készítette az ÚDOSZ felkérésére.A munkaerő-piaci szolgáltatások célja elsősorban a munkát keresők, munkanélküliek visszavezetése a munka világába, olyan személyes vagy csoportos tanácsadásokkal mely során az ügyfél számára a munkavállalás gátló tényezői csökkennek, álláskeresési technikája javul illetve megismeri a belső képességeit mellyel eléri az önálló sikeres elhelyezkedést.
A munkaerő-piaci szolgáltatásokat fejti ki a tananyag részletesen, melyek formái a következők: munkatanácsadás, pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, pszichológiai tanácsadás.
A munkaerő-piaci tanácsadás folyamatát, jellemzőit veszi ezután sorra, részletesen kitérve a következőkre: a szolgáltatás nyújtásának személyi feltételei, az ügyfélfogadás és visszahívás, a tanácsadás általános menete, az adminisztráció, konkrét tapasztalatok, kimenetek, finanszírozás.
A tananyag végén a rehabilitációs tanácsadásról, mentorálásról még részletesebb leírást találunk.

3.4. Non-profit ismeretek

A tananyagot az ÚJ Esély Egyesület munkatársa, Kiss Erzsébet készítette az ÚDOSZ felkérésére.
A tananyag a non-profit szektort jellemzi átfogóan, a magyar gazdaságban betöltött szerepét ismerteti, kitér a civil szervezetek és a kormányzati szervek viszonyára, a civil szektor és az önkormányzatok, illetve a versenyszféra kapcsolatára, és a finanszírozás feltételeire. A következő rész a non-profit menedzsment általános kérdéseit taglalja (vezetés és döntéshozatal, stratégiai tervezés, szervezetfejlesztés, csapatépítés, facilitálás, szervezeten belüli konfliktusok kezelése). A non-profit és közhasznú szervezetek gazdálkodásával kapcsolatban a gazdálkodást szabályozó jogszabályokat, a bevételeket és kiadásokat ismerteti a tananyag ezen része. A projekttervezés és menedzsment után a szervezeti kommunikáció és a PR területével ismerkedhetünk meg: PR fogalma, miért fontos a közönségkapcsolat, a PR felosztása, a stratégiai gondolkodás szerepe a kommunikációban, a civil szervezetek és a média, a szervezet külső képének és arculatának tervezése, események, rendezvények szervezése, a szervezeten belüli kommunikáció. Az utolsó rész: a magyar non-profit szektor jövője, a munkanélküliség kezelésében az európai integráció folyamatában elnevezéssel a magyar non-profit szektor és az Európai Unió foglalkoztatási irányelveit taglalja.

4. A honlap felépítése

A honlapot igyekeztünk úgy szerkeszteni, hogy minden szükséges információt tartalmazzon a tanulmányok elsajátításához. A tananyagok előtt a következő tájékoztatókat helyezte el a honlap szerkesztője: a távoktatási rendszer kezelése és a bevezető információk a képzéshez címmel.
További észrevétellel kapcsolatban két fórumon tehették fel kérdéseiket a tanulók: helyet kapott a „tananyaggal kapcsolatos vélemények, hozzászólások”, illetve „kérdések a távoktatás technikai lebonyolításával kapcsolatban”.
Ezek után következnek a tananyagok, melyek tartalmát fent ismertettük. A tananyagok után a következő webforrások kaptak helyet: a programban résztvevő szervezetek honlapjai és az outplacement és csoportos létszámleépítésről egy linkgyűjtemény.
A honlap egyéb jellegű, kiegészítő információkat tartalmazó anyagokat is tartalmaz, melyek a tanácsadói munkát segíthetik elő és a tananyagokhoz is kapcsolódnak. Ilyen segédanyag az 1992. évi XXII. Törvény a csoportos létszámleépítésre vonatkozó szabályai és a foglalkoztatási intézményrendszer és a főbb támogatási formák. Innen volt letölthető a vizsgafeladat is, amelyet névre szólóan, e-mailben is megkaptak a regisztrált résztvevők.

5. A program lebonyolítása, mente

Az ÚDOSZ szervezésével 2008. szeptember 22-24-ig egy tréning részeként ismertettük meg a résztvevőkkel a távoktatás lehetőségét, amit nagy érdeklődés övezett.
Tájékoztattuk őket a honlap elérhetőségéről és a tananyagok tartalmáról. Segítettünk a regisztrációban (voltak olyanok, akik már regisztrálták magukat), a honlap és a tananyagok elsajátításához szükséges program kezelésével kapcsolatban.
Mint utóbb kiderült, rendkívül hasznos volt ez a személyes ismertető és találkozás, hiszen ahogy mindenki egyénileg haladt az elsajátítandó ismeretekkel, néhány kérdés bizony felmerült. Ezen kérdések a tananyaggal, illetve a honlap kezelésével voltak kapcsolatosak. A tréning alatt kialakult személyes ismeretség a további közvetlenebb kapcsolattartást tette lehetővé a tanulók és a szervezők között, hiszen egy-egy kérdésben felkeresték és segítették egymást, és érezhetően szorosabbá vált a szervezetek közötti munkakapcsolat is.
jobban megismerjék előnyeiket, hátrányaikat, hiányosságaikat, illetve azokat a területeket, melyeket még fejleszteniük kell.

Tapasztalatok, nehézségek

Az e-learning által nyújtott képzések hatékonyságát a résztvevők megkérdezésével lehet leginkább megvizsgálni. Ennek érdekében két csatornán keresztül kérdeztük meg a véleményeket, észrevételeket, melyek interjúk és kérdőívek segítségével valósultak meg. Kíváncsiak voltunk, hogy a résztvevők mit tartottak fontosnak, milyen egyéb észrevételük volt a képzés kapcsán; milyen tapasztalatokkal gazdagodtak, illetve milyen nehézségekkel találkoztak a távoktatás közben.
Az interjúk során sajnos nem sikerült minden résztvevővel külön beszélnünk, mivel az ÚDOSZ tagszervezetek az ország különböző pontjain vannak, és a távolság miatt ennek megvalósítása nehézségekbe ütközött volna (a zárórendezvényen nem tudott minden résztvevő jelen lenni). A miskolci tagszervezetnél, a HÍD Egyesület munkatársaival készültek interjúk, illetve felvettük a kapcsolatot az ózdi tagszervezet munkatársaival a Borsod Tranzit Foglalkoztatási Kht.-nál, ahol telefon segítségével sikerült az interjúkat elkészíteni. Nagyon készségesek és közreműködők voltak, köszönhetően a nagykőrösi tréningnek, ahol személyesen is megismertük egymást.

Egy irányított, mégis közvetlen beszélgetés keretében zajlottak az interjúk a következő témakörökben:

  • Nagykőrösi tréning keretében a képzéssel kapcsolatos tájékoztatás és ismertetés
  • Honlap elérhetősége, felépítése, kialakítása, használhatósága
  • Tananyagok tartalma, hasznossága, nehézségek, kiegészítenivalók, egyéb észrevételek
  • A vizsga értékelése, nehézsége, észrevételek
  • Általános vélemény az e-learning képzéssel kapcsolatban

Az általános tájékoztatással mindenki elégedett volt, hasznosnak tartották az ismertetést és a személyes kapcsolatok kialakítását, hiszen az e-learning képzés alatt közvetlenebb volt a kapcsolatfelvétel és –tartás.
A honlappal kapcsolatosan is szinte mindenki pozitív véleményt mondott, bár voltak, akik először kicsit bonyolultnak tartották a felépítését, de mint elmondták, hamar hozzá szoktak és könnyen tudták utána kezelni, köszönhetően a használati útmutatónak. Néhány résztvevő számára furcsa volt, hogy nem papír alapon tanulhattak, hanem a monitoron keresztül, ami jobban megterhelte a szemüket.
Két tanuló éppen ezért ki is nyomtatta a tananyagokat, hiszen így már „kézzelfogható” volt, jegyzetelhettek mellé, kijelölhették a lényegi részeket. Voltak olyanok, akik számára az internet-elérhetőség jelentett problémát, otthonukban nem volt internet, ezért munkaidőben, vagy „túlórában” olvasták a tananyagot.
Ezen emberek száma elég kevés volt, a résztvevők többségénél ez nem jelentett gondot, sőt jónak tartották, hogy maguk dönthették el, mikor veszik tovább az anyagokat, hiszen az oldalon a tanulmányokat ott tudták folytatni, ahol abbahagyták.
Pozitívnak tartották, hogy a távoktatás alatt minden változásról kaptak értesítést, probléma esetén e-mailben segítséget kaptak. A képzés folyamatáról teljes körű volt az értesítés, információ a regisztrációtól a vizsgáig. További előnynek tartották, hogy lehetőség volt a visszajelzésre és a kapcsolatépítésre. A megkérdezettek kb. fele hiányolta az életszerű, gyakorlati példákat, eseteket, esetleírásokat. Az egyik hölgy egyfajta tudáspróbát, ellenőrző kérdéseket is elképzelt volna minden tananyag végén.
A honlapon négy tananyag elsajátítására volt lehetőség, melyekről külön-külön kérdeztük meg az interjúalanyokat.

Az outplacement és a csoportos létszámleépítés: a megkérdezettek kivétel nélkül jól használható anyagnak tartották, könnyen tanulhatónak, bár voltak, akiknek már volt előzetes ismeretük a témában, de mivel aktualitásokat és új információkat is tartalmazott, hasznosnak tartották ezt a részt. A tananyaghoz kapcsolódó szakirodalmat is többen dicsérték, hiszen ennek segítségével tovább mélyíthették tudásukat az érdeklődők.

Alapismeretek az Európai Unióról: a vélemények ennél a tananyagnál voltak a leginkább megosztottak. Voltak, akik számára nehezen tanulható, száraz anyag volt. Mások jól összeszedett és használható információnak tartották, pozitívumként említették, hogy friss adatokat tartalmazott és önellenőrző kérdések segítették az anyag elsajátítását.

A munkaerő-piaci szolgáltatások: tartalmilag kielégítőnek, jól strukturáltnak és könnyen áttekinthetőnek jellemezték az interjúalanyok, de többségük itt hiányolta a legjobban a gyakorlati példákat, eseteket.

Non-profit ismeretek: mindenki jónak, hasznosnak tartotta ezt a tananyagot, bár sok újat nem mondott, de mindenképpen összefogta a civil szektorra leginkább jellemzőket.
Csupán egy résztvevő hiányolta az iratmintákat, dokumentációkat, a hivatalos eljárásrend lépéseit, illetve azt, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújthasson.
Az ÚDOSZ által szervezett távoktatás vizsgáját két – választható – feladat elkészítésével lehetett teljesíteni: a munkaerő-piaci szolgáltatások tananyagból összeállított kérdéssor megválaszolásával vagy egy esetleírás elküldésével a szervezőknek. A vizsga értékelésével kapcsolatban megosztott vélemények alakultak ki. Voltak, akik számára a választás és a könnyen teljesíthetőség tetszett, míg ezzel ellentétben a válaszadók jelentékeny hányadánál ez volt a hátrány. Néhányan túl könnyen teljesíthetőnek tartották a vizsgát, voltak, akik mindkét feladat teljesítésének követelményét szerették volna. Sokan kifogásolták, hogy a vizsga csak az egyik, a munkaerő-piaci szolgáltatások című tananyag tartalmára vonatkozott, kihagyva a többi három anyagot.
A honlapon megtalálható volt egy elégedettségi kérdőív, de valami oknál fogva csak pár résztvevő töltötte ki. Ezért a hatékonyságvizsgálat elkészítéséhez egy általunk szerkesztett – a honlapon megtalálhatóhoz hasonló – elégedettségi kérdőív (melléklet) segítségét vettük igénybe, melyet minden regisztrált résztvevőnek eljuttattunk: 30 résztvevőből 19 fő küldte vissza nekünk.
Az általános visszajelzés pozitív volt mind a szervezésre, mind pedig az oktatási anyagra vonatkozóan. Az egyéni értékelések nagy hasonlóságot mutattak, nem voltak kirívóan eltérő válaszok. A távoktatásra vonatkozó állítások alapján kiderült, hogy az időtartam, a témakörök, a készségek, képességek fejlesztésére átlagosan jó visszajelzéseket kaptunk. Csak az oktatás gyakorlatias jellegére érkezett néhány „nem elfogadható” és „elfogadható” válasz.
Az oktatásszervezéssel kapcsolatos állításokra egyértelműen pozitív válaszok születtek: 3-as vagy 4-es minősítést kaptak. Kiderült továbbá, hogy a továbbképzés ezen fajtáját még nem sokan próbálták ki, csupán 3 fő jelölte meg, hogy vett már részt hasonló továbbképzésben.
Az ügyintézéssel – hasonlóan az oktatásszervezéshez – mindenki elégedett volt.
Az oktatási segédlet válaszai már kicsit eltérőbb arányt mutatnak: pozitív és negatív értékelések is előfordultak.
A tananyagokkal kapcsolatosan hasonló vélemények alakultak ki, mint az interjúk során: mindent összevetve a résztvevők jónak találták az anyagok tartalmát és használhatóságát, de néhány válaszadó (5 fő) csak elfogadhatónak tartotta. A kérdőívek kiértékelésénél a tananyagok szakmai tartalmára vonatkozóan a „kiváló” és a „jó” visszajelzéseket kaptuk. Az elégedettségi kérdőíven lehetőséget adtunk a személyes megjegyzésre is. Nem mindenki élt ezzel, de azért néhányan írtak pár sort. Ezeknek egy része a szervezőknek köszönte meg az e-learning által nyújtott képzést és szervezést. Egy résztvevő hiányolta a gyakorlati feladatokat és leírásokat.

7. Összegzés

Az ÚDOSZ alapvető célkitűzése, hogy javítsa az elhelyezkedési esélyeket azáltal, hogy a tagszervezetek és együttműködő partnerek vezetői, tanácsadói a lehető leghatékonyabban segítsék az álláskeresőket, illetve a csoportos létszámleépítésben érintett munkanélküliek számára nyújtott szolgáltatások is fejlesztésre kerüljenek. Éppen ezért elengedhetetlen a munkatársak felkészültsége, naprakész ismereteinek elmélyítése. Jelen projekt során is azt a célt tűztük ki, hogy a tanácsadók és a szervezetek vezetői továbbképzésben részesüljenek. Ennek érdekében tréningeket és egy e-learning alapú képzést szerveztünk. A távoktatás keretében elsajátítandó tananyagok a szakemberek továbbfejlesztésére szolgált, olyan ismereteket nyújtott, melyek megkönnyítik és segítik a tanácsadást és a munkát. A tananyagok kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy a résztvevők még átfogóbb és rendszerezett képet kapjanak a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, az outplacement és a csoportos létszámleépítésről,  az Európai Unió szervezetéről és működéséről, illetve non-profit ismeretekről. A honlapon megtalálható egyéb kiegészítő információk is ezt a célt szolgálták. A visszajelzésekből kiderült, hogy a résztvevők hatásosnak és eredményesnek tartják a továbbképzés ezen formáját és a képzés tartalmát. Ez főként az interjúk során derült ki, hiszen a személyes beszélgetés nemcsak a válaszadásokra szorítkozott, hanem inkább egy tapasztalatcserére hasonlított, ahol az egyéb vélemények és észrevételek is elhangzottak.
Közvetett eredményként erősödött a tagszervezetek munkatársainak kapcsolati hálója, ezzel megkönnyítve a közös munkát és kapcsolattartást, tapasztalatcserét.
Az e-learning alapú képzésről elmondhatjuk, hogy bár kísérleti jelleggel valósítottuk meg a továbbképzés e fajtáját, olyan eredményeket értünk el, amelyek megerősítettek minket abban, hogy ez az oktatás mindenképpen hatásosabb lehet, mint a személyes tréningek, tanfolyamok. A távoktatással kiküszöbölhető a távolság és az idő, ami gyakran gátló tényezője lehet a továbbképzésnek.

Miskolc, 2008. november 30.

Ugrás az oldal tetejére